با توجّه به انتقال کلاس دوست داشتنی به سایت جدید، قسمتی از فعّالیت‌های سال‌های گذشته، بارگذاری شده‌است.