جلسات برنامه‌ریزی و هماهنگی در ارائه‌ی محتوای علمی، برای پشتیبان‌های درسی کلاس، خیلی مهم است.
این گروه در فعّالیت‌های علمی کلاس، استفاده از فرصت‌ها و رفع اشکالات درسی، به بچّه‌ها کمک می‌کنند.
این گروه همکاران خوبی برای من هستند.

بچّه‌های زیادی دوست دارند در این گروه فعّالیت کنند که در نوبت ماهانه قرار می‌گیرند.