درس علوم ، یک درس دوست داشتنی برای بچّه‌ها بود.
یکی از کارهاشون انجام آزمایش و همچنین اجرای پروژه‌های علمی مختلف بود.

آقای کرّابی درباره پیاز توضیح می‌دهد :