مسابقه ی عکس کودکی هیجان زیادی برای پسرها دارد.
بچّه‌ها در شناسایی دوستان خود دچار تردید می‌شوند و سعی می‌کنند تمرکز و دقّت زیادی داشته باشند.