روزهای دوشنبه ساعت 10 صبح کنار چاشت روزانه‌، همه با هم سیب می‌خوریم.
بعضی از بچّه‌ها چند تا سیب با خود می‌آورند تا اگر کسی فراموش کرده بود، دوست خود را مهمان کند.
ما فقط 8 دقیقه فرصت داریم در کنار هم لحظات شادِ سلامتی درست کنیم چون نمی‌خواهیم شادی یادگیری دروس دیگر را از دست بدهیم.