سال 401 در یکصدمین روز کلاس ، یه مراسم کوچولو داشتیم که همراه صبحانه بود.
جای شما خالی ...