یک امیر آقای کوچولو (داداشی امیر علی بهبودی) ، دقایقی رو مهمان بچّه‌هاست.
او احساس خوبی داشت.
ما هم از حضور آقا کوچولومون لذّت بردیم.