مسئولیت تجزیه نور خورشید رو پرهام به عهده داشت و آموزش‌های کلاسی بچّه‌ها رو در گروه‌های سه نفری، تکمیل کرد.
پرهام از عهده‌ی این فعّالیت علمی ، خیلی خوب براومد.