وقتی قول می‌دهی، حتماً باید سر قول خود باشی ...
پایان سال تحصیلی، قول داده بودم با دو تا از پسرا، بریم دوچرخه سواری !
خدا رو شکر؛ تونستم به قولم برسم.
با هماهنگی‌های لازم، ساعت شش صبح جمعه، سه تایی، سرحال و شاداب رکاب زدیم و رکاب زدیم ...
به ما خیلی خوش گذشت.