فکر می‌کنید این آقای مهندس، با کیف ابزار و آچار به دست، اینجا چه کار می‌کنه ؟!
بله ... اومده تا در یادگیری درس علوم برای اهرم‌ها ، به ما کمک کنه.
متشکرم آقای مهندس افراسیاب تدینی