این جوجه کوچولو احمد آقاست. با اجازه و هماهنگی ، اونو به کلاس آورد.
جای تعجب برای همه‌ی ما این بود که مامان این جوجه کوچولو ، یک کبوتر بوده.
حالا مامانش رو که نمی‌شناسه ولی احمد آقای ما رو خوب می‌شناسه.
جوجه کوچولو ، در کلاس ، کلّی اینور و اونور دوید و بازی کرد.
 ما هم هر روز احوال اونو تا آخر سال می‌پرسیدیم.
ممنون احمد آقای باقرزاده ، پسر با استعداد
شما به ما اطّلاعات خوبی دادی.