سلام پسرای خوب
خوشحالم که در کلاس برخط (آنلاین) با من هستید.
برنامه‌ی فردا چهارشنبه 10 اردیبهشت :
1 ـ اجتماعی: کار برگ‌های 13 تا آخر
2 ـ ادامه‌ی علوم (کتاب کار)
لوازم کار را حتماً آماده کنید.(کتاب مربوطه ـ دفتر کار روزانه ـ مداد و پاکن)