سلام پسرای خوب
خوشحالم که در کلاس مجازی با من هستید.
برنامه‌ی فردا چهارشنبه 10 فروردین :
1 ـ اجتماعی: کار برگ‌های 13 تا آخر
2 ـ ادامه‌ی علوم امروز (کتاب کار)
لوازم کار را حتماً آماده کنید.(کتاب مربوطه ـ دفتر کار روزانه ـ مداد و پاکن)