سلام بچّه‌های زرنگ و با هوش :بچّه‌هایی که مکعب مستطیل‌هاشون به من رسید:
زنگنه ـ والی نژاد ـ عابد ـ دارابیان ـ شهرستانکی ـ سالاری ـ بهبودی ـ زمانی ـ هاشمی
آفرین به پسرایی که در منزل پیگیر کارهای تحصیلی خود هستند.


آزمون علوم چهارشنبه 27 فروردین :
زمان پاسگخویی به این آزمون فقط امروز می باشد.
والدین تا ساعت 24 امروز فرصت دارند پاسخنامه‌ی بچّه‌ها را ارسال کنند.
پاسخنامه‌هایی که بعد از آن ارسال شود،
 قابل قبول نخواهد بود.
 روی فایل کلیک کنید. (زمان آزمون 40 دقیقه است.)  

این آزمون 20 امتیاز دارد. 5 سؤال از درس " کارها آسان می شود " به صورت امتیاز اضافه قرار داده شده‌است.
سؤال 6 مربوط به علوم چهارم است که جزء 20 امتیاز می باشد.


برای زنگ تفریح بعد از امتحان دو تصویر مشابه در زیر گذاشتم. تفاوت هایی در این دو تصویر وجود دارد.
کمی دقّت کنید ... (10 تفاوت وجود دارد.)


فعّالیت‌های امروز :
1 ـ کتاب کار ریاضی: تمرین‌های صفحه‌ی 149 ـ 150 ـ 151 را حل کنید.
2 ـ مطالعه‌ی صفحه‌ی 152 کتاب کار ریاضی و آمادگی برای درس جدیدِ " گنجایش"
3 ـ یک املای خوشه‌ای برای درس 16 فارسی " وقتی، بوعلی کودک بود " در دفتر مشق خود طراحی کنید.


یک آزمایش جالب!
روی تصویر زیر کلیک کنید و فیلم آن را دریافت کنید.
شما هم می توانید در کنار خانواده این آزمایش را انجام دهید و لحظات خوبی داشته باشید.
در علم فیزیک، تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را لَختی ( مانْد یا اینرسی ) می‌گویند.
هر چه جرم یک جسم بیشتر باشد لَختی‌اش بیشتر است. به قانون اول نیوتون قانون لَختی نیز گفته می‌شود.