سلام بچّه هابرای آمادگی آزمون های دوره‌ای مربوط به کتاب‌های درسی، کتاب‌ها و کاربرگ‌هایی که در طول سال کار شده‌است را مرور کنید.
برای دوشنبه 8 اردیبهشت = علوم درس 1 و 2
این آزمون ساعت 5 عصر منتشر می‌شود و تا ساعت 22 فرصت دارید تصویر پاسخنامه‌ی خود را برای من ارسال کنید.