سلام بچّه‌هایک توضیح برای گسترده‌ی مکعب:
گسترده‌ی مکعب یا مکعب مستطیل یعنی این که وقتی شما یک مکعب ساخته شده را باز کنید،
می بینید که از 6 مربع یا 6 مستطیل درست شده است. مانند شکل‌های زیر:
                                     (گسترده‌ی مکعب مستطیل)


       (گسترده‌ی مکعب)


     می‌شود به شکل‌های مختلف مکعب را باز (گسترده) کرد.


درس آمار و احتمال :
فیلم کوتاه زیر را ببینید.


نمودار یعنی شکلی که به ما اطّلاعاتی درباره‌ی موضوعی می‌دهد.

                     انواع نمودار:
نمودار ستونی
 نمودار دایره‌ای
در نمودار دایره‌ای مقدار داده‌ها با رنگ‌های متفاوت در دایره قرار می‌گیرد و با درصد محاسبه می‌شود.

نمودار خطّ شکسته
نمودار ستونی و نمودار خطّ شکسته از دو محور عمود برهم تشکیل شده‌است .
و اطّلاعات هر محور در ارتباط با محور دیگر می باشد.

برای جمع‌آوری اطّلاعات (داده‌ها) روش‌های مختلفی وجود دارد، مانند:
مشاهده کردن ـ پرسیدن ـ استفاده از پرسش‌نامه ـ اندازه‌گیری ـ استفاده از کتاب و سایت


کارهای امروز :
ریاضی: صفحه‌ی 126 و  127 و 128 را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید.
کتاب کار ریاضی : صفحه 156