سلام روز بخیر بچّه هااین هفته کتاب‌ها تمام می‌شود و از هفته‌ی آینده مرور دروس با آزمون‌های متنوع آغاز خواهد شد.


درس 21 اجتماعی : کشورگشایان بی‌رحم
دیروز این درس را مطالعه کردید. حالا به نکات مهمّ درس توجّه کنید.
کلیک کنید و مطالب را دریافت کنید.


کارهای امروز :
1 ـ اجتماعی: کاربرگ 13 و 14 کتاب اجتماعی را پاسخ دهید.
2 ـ ریاضی: مرور فصل؛ صفحه‌ی 122 ـ 123 ـ 124 در کتاب کار شود.
3 ـ یک املای خوشه ای ( خوشه‌ی آخر 16 تا کلمه) از دروس فصل اوّل فارسی 1 طراحی کنید.