سلام پسرا
تمرینات زیر را دریافت کنید و آنها را انجام دهید.
فردا دوشنبه 22 اردیبهشت برای کلاس غیر حضوری آماده داشته باشید.