پاسخ سؤالات صفحه 144 از کتاب کار ریاضی ( مربوط به پیشرفت 11 ) :
سؤال 4 :اگر یادتون باشه؛ محیط دایره = 3/14 × قطر
در شکل وسط شعاع 3/25 است. وقتی دو برابر شود، اندازه‌ی قطر به‌دست می‌آید.  


سؤال 5 :
                                  3                                                           2                                                      1
شکل 1 : دور شکل = یک نیم دایره + دو ضلع 900 س
شکل 2 : شعاع 400 قطر می شود قطر می شود 800 ؛ دور شکل = سه چهارم دایره + دو تا 400
شکل 3 : قطر دایره 300 ؛ دور شکل = سه تا نیم دایره + سه تا 300


                                   3                                                           2                                                     1

شکل 1 : قطر = 100 × 2 ، دور شکل = نصف یک دایره به قطر 200 + 4 تا 100 س
شکل 2 : دور شکل = نصف دایره به قطر 200 + ( 160 + 120 )
شکل 3 : دور شکل = یک دایره به قطر 80 + دو تا 80


صفحه 145 :
                                   3                                                           2                                                     1
شکل 1 : دور شکل = یک نیم دایره به قطر 500 + یک ضلع 500
شکل 2 : دور شکل = یک چهارم دایره‌ای به قطر 400 + دو تا 200
شکل 3  : دور شکل = یک نیم دایره‌ی بزرگ به قطر 400 + یک نیم دایره‌ی کوچک به قطر 100 + 200


پاسخ سؤالات صفحه 145 از کتاب کار ریاضی ( مربوط به پیشرفت 9 ) :
صفحه 145 = سؤال 6 :


صفحه 145 = سؤال 7 :


صفحه 145 = سؤال 8 :


صفحه 145 = سؤال 9 :
وقتی از هر طرف نیم متر آویز است ، پس قطر دایره 3/5 متر می شود.