سلام بچّه‌هاامروز 13 فروردین، روز طبیعت است. می‌خواهیم با هم یک طبیعت گردی کنیم.
البته با نقّاشی های زیبای شما !!
فعّالیت امروز شما ، کشیدن یک نقّاشی از طبیعت است.
نام خود را کنار نقّاشی بنویسید و از نقّاشی هاتون عکس بگیرید و برای من از طریق سایت کلاس بفرستید.
هدیه ی شما برای این نقاشی ؛ 5 امتیاز برای درس هنر نوبت دوم خواهد بود.