سلام بچّه‌ها

در ادامه‌ی‌ در‌س دیروز ، تدریس میانگین را امروز یاد می‌گیریم.
به فیلم کوتاه زیر توجّه کنید.

مثال: میانگین سه عدد روبه‌رو چند است؟              7 , 11 , 6
پاسخ: اعداد زیر را با هم جمع کنید:             24 = 7 + 11 + 6
سپس پاسخ به دست آمده را تقسیم بر تعداد عددهای مورد نظر کنید    8 = 3 : 24
بنابراین میانگین سه عدد، برابر است با 8
گاهی میانگین اعداد را می دهند و ، عدد را می خواهند. (سؤال بالا را برعکس مطرح می کنیم.)
مثال 1 : میانگین سه عدد 8 است اگر دو عدد 6 و 11 باشد، عدد سوم کدام است؟
        8 = 3 : ( ؟ + 6 + 11 )
چون مجموع سه عدد، تقسیم بر 3 مساوی 8 است، پس : مجموع سه عدد می شود:   24 = 3 × 8  
یعنی   24 = ( ؟ + 6 + 11 )   بنابراین 17 = 6 + 11  از مجموع 24 کم می کنیم    7 = 17 ـ 24   عدد سوم می شود 7
مثال 2 : میانگین 4 عدد 16 است. اگر سه عدد از آنها  12 ـ 14 ـ 20  باشد، عدد چهارم کدام است؟
      عدد چهارم     18 = 46 ـ 64            مجموع سه عدد  46 = 12 + 14 + 20           مجموع چهار عدد  64 = 16 × 4
حالا کتاب کار ریاضی را باز کنید و از صفحه‌ی 167 سؤالات 7 تا 11 را پاسخ دهید.
پاسخ سؤال 11 را برای شما نوشتم.
                        ..9..    8    ..7..              عدد وسط  8 = 3 : 24               مجموع سه عدد    24 = 3 × 8


کارهای پنجشنبه و جمعه :
کتاب کار ریاضی: به سؤالات صفحه‌ی 157 پاسخ دهید.
اجتماعی: کار‌ برگ 15 و 16 پایان کتاب را کار کنید.