سلام بچّه‌ها !!دیروز درس محیط دایره را از فیلم ارسال شده یاد گرفتید.
یادآوری می کنم:
به عدد  3/14  که در محیط دایره به کار برده می شود ؛
عدد پی می گویند.
عدد پی در محیط دایره یک عدد ثابت است.
گاهی در به دست آوردن محیط دایره در کلاس پنجم ، از شما می خواهند آن را  3 در نظر بگیرید.
فعّالیت امروز : صفحه 110 کتاب ریاضی را بخوانید و در کتاب پاسخ دهید.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
به نظر بعضی از بچّه ها هر چی کتاب داستان و قصّه داشتند، در این تعطیلات تمام کردند و دنبال کتاب می گردند!! شما چطور؟؟
مطالعه رو فراموش نمی کنیم. درسته؟