آخرین فعّالیت‌های درسی " پیشرفت " مربوط به علوم ، ریاضی و هدیه‌ها را از فایل‌های زیر دریافت و آماده کنید.
پیگیری این فعّالیت‌ها در کلاس غیرحضوری فردا و پس فردا، انجام می شود.