بچّه‌ها سلام
برای آزمون ریاضی دو سری سؤال ارائه شده است.
الف) 15 سؤال سطح متوسط: برای دریافت کلیک کنید.
ب ) 10 سؤال کمی پیشرفته: برای دریافت کلیک کنید.  


فعّالیت امروز : کتاب کار ریاضی، صفحه 144 داخل کتاب کار شود.
ممکن است در تمرین 5 این صفحه، اشکالاتی داشته باشید؛ می توانید بپرسید.