روی تصویر زیر کلیلک کنید و انیمیشن آشنایی با ویروس کرونا را ببینید.
توجّه توجّه: در قسمتی از انیمیشن، انتقال ویروس از طریق هوا ذکر شده‌است.
منظور آن، ترشحات تنفسی فرد بیمار است که اگر در نزدیکی فرد سالمی باشد،
این ترشحات می‌تواند از طریق هوا به فرد سالم برسد و او را بیمار کند.