سلام پسرا ...
آفرین به شما که از خودتون و خانواده مراقبت می‌کنید.
آفرین به شما که پُروتُکل های بهداشتی رو رعایت می‌کنید!


در آزمون علوم دیروز این بچّه ها حضور داشتند:
ادهمی ـ اسفندیاری ـ برومند ـ بهبودی ـ چنعان ـ دارابیان ـ زمانی ـ زنگنه ـ سالاری ـ ستار
شهرستانکی ـ صابری ـ عابد ـ فرخ پور ـ قلبی ـ موسوی ـ نیّری ـ نبوی ـ والی نژاد ـ هاشمی
بقیه جاشون خالی بود. امیدوارم حالشون خوب باشه.
پاسخ زنگ تفریح دیروز رو براتون گذاشتم. ببینید درست انجام دادید؟
ایمان برام فرستاده بود. ممنون که بچّه‌ها کارهاشون رو به خوبی پیگیر هستن!!!


فعّالیت‌های پنجشنبه و جمعه :
1 ـ رسیدگی به فعّالیت‌های روزهای گذشته، اگر برخی از آنها کامل نشده‌است، آنها را کامل کنید.
2 ـ مشق فارسی: تمرین املای زیر را در دفتر خود انجام دهید.
به کلمه‌های داخل پرانتز توجّه کنید و جاهای خالی را با واژه‌ی مناسب پر کنید.
الف) ما برخی از رفتارها، کردارها و کارهای خودمان را از روی ................ انجام می دهیم. ( عادت / آدت / عادط )
ب) اجزای خاک مُرده به .............. آفتاب            بستان میوه و چمن و لاله زار کرد  ( تعثیر / تأثیر / تأسیر / تأصیر)
پ) ............ آفرید و برّ و درختان و آدمی            خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد ( بحر / بهر )
ت) هر کس .............. بیمارستان، نزدیک خانه‌ی او ساخته شود. ( می‌خواست / می‌خاست )
ث) نکند طبیب بزرگ ما، ............ خوردن کباب کرده است! ( هوس / حوس )
ج) پس از چند روز، طبیب، بزرگان شهر را نزد خود ................. . ( فراخاند / فراخواند)
چ) محمّد بن زکریای .............. ، پزشک و دانشمند بلند آوازه‌ی ایرانی بود. ( رازی / راضی )
ح) محمّد در کنار کار در کارگاه، در کلاس درس استادان هم .............. می شد. ( حاضر / حاظر / هاضر )
خ) امروز ............... به شما چیزهای تازه‌ای بگویم. ( می‌خواهم / می‌خاهم )
د) سگ گرسنه به ............... ( استخانی / استخوانی ) شاد می‌شود و به پاره‌ای نان ................ ( خشنود / خوشنود) می‌گردد.
3 ـ معمّای زیر را حل کنید:
در مطب دندانپزشک کودکان، تعداد ۷ کودک در سالن انتظار در یک ردیف روی صندلی نشسته‌اند.
نام کودکان : مهران ـ بهروز ـ سعید ـ جلال ـ حمید ، پرویز و بهنام می باشد.


با داشتن اطّلاعات زیر، ترتیب نشستن آنها را (از سمت راست) مشخّص کنید.
1 ـ مهران، بین سعید و جلال نشسته است.
2 ـ حمید کنار بهروز نشسته است.
3 ـ پرویز در انتهای صف می‌باشد.
5 ـ صندلی بهنام بین صندلی‌های جلال و بهروز قرار دارد.
6 ـ سعید نفر اوّل صف انتظار است.