سلام بچّه‌ها !!!
گفتم فرز و زرنگ هستین! ببینید ... این هم یک نمونه از املای خوشه‌ای : ( متشکرم هومان )


فعّالیت های امروز :
1ـ اجتماعی: مطالعه‌ی درس 19 ( درس جدید ) ؛
پس از مطالعه‌ی دقیق درس، سؤالات فایل زیر را در دفتر اجتماعی بنویسید و به کمک متن درس، پاسخ دهید.
2 ـ مشق فارسی:
کلمه‌های زیر از درس "دفاع از میهن" انتخاب شده است،
الف: برای هر یک از کلمه‌های زیر، یک کلمه‌ی هم‌خانواده بنویسید.
شجاعت ـ آشفتگی ـ اوضاع ـ غلتاندن ـ هجوم ـ تسلیم ـ اندوه ـ مانع
ب: برای هر یک از کلمه‌های زیر، یک کلمه‌ی متضاد ( مخالف ) بنویسید.
مباد ـ نومید ـ نیرومند ـ عظیم ـ چابک ـ آخرین ـ دشمن
2 ـ آزمون علوم فردا، یادتون که نرفته؟