بچّه‌ها دعاهای شما مستجاب !
برای کلاس غیر حضوری (آنلاین) شنبه 27 اردیبهشت دو تا تمرین داریم.
فایل آنها را دریافت کنید و انجام دهید.
املای آنلاین روز شنبه 27 اردیبهشت : درس بازرگان و پسران
پرسش واژگان فارسی روز شنبه 27 اردیبهشت : صفحه‌ی 9 و 10