بچّه‌ها دعاهای شما مستجاب !
برای کلاس غیر حضوری شنبه 27 اردیبهشت دو تا تمرین داریم.
فایل آنها را دریافت کنید و انجام دهید.
املای آنلاین روز شنبه: درس بازرگان و پسران
پرسش واژگان فارسی روز شنبه : صفحه‌ی 9 و 10