سلام پسرای خوب      

 امروز 26 مرداد


43 ـ به نظر شما در آزمایش زیر، علّت معکوس شدن تصویر چیست؟