تاریخ: 99/5/15
سلام پسرا
اگه یادتون باشه 15 روز پیش قرار گذاشتیم دو تا از شعرهای کتاب فارسی رو حفظ کنید. یادتون هست؟
چه کردین؟ انجام شد؟


30 ـ اگر ساعت 24 : 7 صبح شنبه باشد؛  ٨ ساعت و 50 دقیقه‌ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده‌است؟

31 ـ الگوهای عددی زیر را ادامه دهید:
........   ،   ........   ،   ........   ،   3000300   ،   3000200   ،   3000100
........   ،   ........   ،   ........   ،   9800000   ،   9700000   ،   9600000
........   ،   ........   ،   ........   ،   50000000   ،   40000000
........   ،   ........   ،   ........   ،   1200000   ،   1150000   ،   1100000