تاریخ: 99/5/16
   سلام بچّه‌ها


32 ـ عددهای زیر را به حروف بنویسید:
100000829
488000976

33 ـ عدد " هشت میلیون و سی و چهار هزار و سیصد " را با رقم بنویسد. 

34 ـ با رقم‌های 8 ـ 6 ـ 9 ـ 4 ـ 0 ـ 5 ؛ کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد شش رقمی را بنویسید و اختلاف آنها را به دست آورید.