تاریخ: 99/5/12
سلام آقایون دوست :


23 ـ دانش‌آموزان کلاس اوّل دبستانی 35 نفرند. کلاس دوّم 3 دانش‌آموز بیشتر از کلاس اوّل و کلاس سوّم 4 نفر دانش‌آموز کمتر از کلاس دوم دارد. این سه کلاس روی هم چند دانش‌آموز دارند؟

24 ـ یک میز دارای چهار پایه به اندازه‌ی‌های 21  و  20 و  20/5  و 22  سانتی‌متر است.
کم‌ترین میزانی که باید از مجموع پایه‌ها کوتاه شود تا هم اندازه شوند، چند میلی‌متر است؟
1)  25                      2)  35                       3)  20                         4)  30