تاریخ: 99/5/4
سلام پسرا ...
لطفاً اسم کتاب‌های قصه و داستانی که تو این چند روز مطالعه کردید را برای من بفرستید ببینم چه کار کردید.


8 ـ حاصل کدام عبارت، بزرگ تر است؟

1) 3+0+0+2          2) 3×0×0×2            3) 3×0×20           4) (3+0)×(0+2)            5) (3×0)+(0×2)

9 ـ حاصل جمع سنّ محمد و علی و حسن  31  سال است. سه سال بعد حاصل جمع سنّ آن ها چند سال می‌شود؟

10 ـ در آزمایش زیر، علّت بالا رفتن مایع آبی رنگ در لیوان چیست؟ تحقیق کنید.