سلام پسرا         تاریخ : 23 مرداد  
یک هفته به پایان فعالیت‌های تابستانی باقی‌مانده ؛
یک مروری به کارهایتان داشته باشید و موقعیت خودتان را بررسی کنید.
ببینید کجای برنامه‌ها و مسئولیت‌های خود هستید.


42 ـ با توجه به الگو ؛ جای خالی ، چه عددی است؟

1 ) 20           2 ) 28             3) 32           4 ) 36         ....  و  18  و  16 و  8  و  6  و  3  و  1

2 ) 19          2 ) 20              3) 21            4 ) 22         ....  و  15 و  12  و  8  و  5  و  1