تاریخ: 99/5/13
سلام بچّه‌ها
کارها خوب پیش می‌رود؟
موفّق باشید :) 


25 ـ مجموع پول سه نفر 43720  تومان است. اوّلی 18250 تومان و دوّمی 105 تومان بیشتر از اوّلی پول دارد. حساب کنید سوّمی
چند تومان پول دارد؟

26 ـ دو ساعت و پانزده دقیقه و سی ثانیه، مجموعاً چند ثانیه می‌شود؟