سلام پسرا :                 تاریخ:  99/5/21

امروز یه کم مُخ تون رو قلقلک بدم  :)
39 ـ سه عددی بعدی در هر یک از الگوهای زیر را بنویسید.

   ................   ،   ................   ،   ................   ،  107  ،  27  ،  7

   ................   ،   ................   ،   ................   ،  35  ، 17 ،  8

   ................   ،   ................   ،   ................   ،  48  ،  24  ،  6  ،  2  ، 1