سلام دوستان جدید من !
به فعّالیت‌های تابستانی کلاستون خوش آمدید.
حتماً پُست قبلی را مطالعه کرده‌اید. علاوه بر آن فعّالیت‌ها، از امروز ، تا پایان مرداد؛ تمریناتی در این قسمت داریم.
شما آنها را در دفتر ریاضی که گفتم، می‌نویسید و پاسخ آنها را با مداد می‌دهید.
بهتر است تمرینات خود را روزانه پگیری کنید تا انجام آنها راحت باشد.
اگر مشکلی دارید با من در میان بگذارید.


 تاریخ: 99/5/1  
1 ـ یک ساعت و ربع ساعت، چند دقیقه است؟                                    
     یک ششم ساعت چند دقیقه است؟

2 ـ قیمت 4 کیلو سیب 46240 تومان است. قیمت 40 کیلو از این سیب، چقدر می‌شود؟

3 ـ کدام یک از گزینه ها، توضیح نادرستی از مرتبه‌ی  5 در عدد  500396  است؟    
1) 500،000 یکی          2) 5000 صد تا           3) 500 تا هزار تایی           4) 5 تا یک میلیون