تاریخ: 99/5/14

    سلام به شما 


27 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000 تومان خرید.
اگر قیمت هر مداد 300 تومان باشد، قیمت هر دفترچه چند تومان است؟

28 ـ درکدام یک از چهار ضلعی‌ها؛ همیشه ضلع‌های متوالی؛ بر هم عمودند؟ ( متوالی یعنی پشت سر هم )

29 ـ آزمایش زیر را مشاهده کنید:

وقتی بطری در آب گرم و سرد قرار می‌گیرد؛ بادکنک تغییر شکل می‌دهد.
به نظر شما علّت تغییر شکل بادکنک چیست؟ تحقیق کنید.