تاریخ: 99/5/3
سلام به بچّه‌های محترم و دوست داشتنی !
از پیام تصویری سیّد اهورا حسینی و پیگیری کارش هم ممنونم.
کتاب ‌که می‌خونید بچّه‌ها؟ از این که سعی می‌کنید فرصت‌ها رو از دست ندین، عالیه! آفرین به شما.


بریم سُراغ ادامه‌ی‌ کار روزانه:
6 ـ اختلاف کوچک ترین عدد 5 رقمی با بزرگ ترین عدد 4 رقمی چه قدر است؟ راه حل را در دفتر ریاضی بنویسید.
1)  1            2)  10               3)  111             4)  9000               5)  9900

7 ـ با چهار استکان چای ، یک قوری پُر می‌شود. با 3 قوری، یک کتری پُر می‌شود. و با 2 کتری، یک سماور پُر می‌شود .
ـ گنجایش یک استکان چه کسری از گنجایش یک قوری است؟
ـ گنجایش یک قوری چه کسری از گنجایش یک سماور است؟
ـ گنجایش یک استکان چه کسری از یک گنجایش یک کتری است؟