تاریخ: 99/5/9
سلام گُل پسرا
انجام تمرینات شما خیلی خوبه! آفرین !!
با پیگیری کارهاتون با مطالعه‌ و با کمکی که به اعضای خانواده دارید، کلّی انرژی به من می‌دهید.
امیدوارم اون پسرایی که کارهاشون رو به موقع و روزانه انجام‌ ندادن مراقب فرصتهاشون باشن.


19ـ عدد   6900700503   دارای چند طبقه است؟
1) 10                   2) 9                    3) 4                        4) 3

20 ـ در این شکل چند خط وجود دارد؟
1)  7               2) 9             3)  صفر            4)  6