تاریخ: 99/5/8
سلام پسرای باهوش !
از یادداشت‌ها ، تصاویر و برنامه‌هایی که برایم می‌فرستید، متشکرم !


17 ـ علی متولد  1363 و محمّد متولد  1365  است. اگر سنّ امیر کم‌تر از محمّد باشد می‌توان گفت:
1)  سن علی از محمد بیشتر و از امیر کم تر است.
2)  سن علی کم تر از محمد و بیشتر از امیر است.
3) سن محمد بیشتر از علی و بیشتر از امیر است.
4) سن محمد کم تر از علی و بیشتر از امیر است.

18 ـ نادر 21 سال دارد. سنّ مادر بزرگ او از 4 برابر سنّ او 7 سال کمتر است. مادر بزرگ نادر، چند سال سن دارد؟