آگاهی شما بچّه‌ها از زندگی بزرگان اهمّیت بسیار دارد و به عنوان الگوهای شخصیّتی، تاثیر در رفتارهای شما خواهد داشت.
داستان زندگی پیامبران الهی می تواند الگوی مناسبی برای تشخیص رفتارهای خوب و تاثیر آن در زندگی باشد.

                                                       

                و ...

در مجموعه‌ی 12 جلدی داستان پیامبران با قصه‌های زندگی 12 نفر از پیامبران بزرگ الهی آشنا می‌شویم.