لنا بهترین دوست من است.
این را تا حالا بهش نگفته‌ام.
جرئتش را ندارم، چون  نمی‌دانم من هم بهترین دوست او هستم یا نه.
گاهی اوقات فکر می‌کنم که هستم، گاهی هم فکر می‌کنم نیستم. بستگی دارد. امّا به هر حال به این موضوع فکر می‌کنم.