"کتاب‌های نارنجی" یک مجموعه داستان است.
"فریبا کلهر" ، "فروزنده خداجو" و "سرور کتبی" نویسندگان این مجموعه از داستان‌ها هستند.
این داستان‌ها از جهت تعداد به گونه‌ای منتشر شده‌است که پدر و مادرها هم می‌توانند
هر روز کودکانشان را با داستانی خواندنی سرگرم کنند.
هر جلد از کتاب‌های این مجموعه برای یک هفته می‌باشد.
مجموعه‌ی کامل آن‌ها برای یک سال در نظر گرفته شده‌است.