«آخرین شانس ملوس در مزرعه» ماجراهای شگفتی است که در یک مزرعه و  میان جانوران رخ می‌دهد.
در محوطه‌ی پشت انبار قدیمی و مخروبه مزرعه‌ی مادپادل، جانوران گوناگونی زندگی می‌کنند.
هر روز صبح آقای فراتی کشاورز  پبر با صدای خروس از خواب برمی‌خیزد و پس از او جانوران یکی یکی بلند می‌شوند
و ماجراهای هیجان‌انگیزی در مزرعه اتفاق می‌افتد.
نویسنده: مایکل مورپورگو ـ مترجم: بهناز ابراهیمی فرد ـ ناشر: نگارگران