«آقای ماجیکا و قالیچه پرنده» داستانی درمورد معلّم عجیب و غریب کلاس سوم است.
معلّم عجیب و غریب کلاس سوم، سوار قالیچه‌ی پرنده وارد کلاس می‌شود.
از قرار معلوم، امسال برای بچّه‌های کلاس سوم سال خیلی هیجان‌انگیزی خواهد بود.