لیزی مادرش را از دست داده و از پدرش مراقبت می‌کند. در شهر مسابقه‌ی انسان‌های پرنده برگزار می‌شود.
پدر بال‌هایی را که خودش ساخته، پشتش آویزان می‌کند و دست‌هایش را مثل بال پرندگان تکان می‌دهد.
عمّه دورین با شرکت در این مسابقه مخالف است.
لیزی از بابا حمایت می‌کند و خودش هم در مسابقه شرکت می‌کند.
آیا بابا و لیزی در این مسابقه پیروز می‌شوند؟ ...
نویسنده: دیوید آلموند                      مترجم: ریحانه جعفری