داستان فانتزی امپراتور سیب زمینی چهارم، نوشته محمدهادی محمدی
داستان نبرد نیروهای آشپزخانه‌ای با نیروهای کثیفی است که سرگرم نابودی زیست‌بوم ما هستند.
امپراتور هم در این نبرد قهرمانانه، فرمانده نیروهای آشپزخانه است.