نویسنده: لوییس سکر     ناشر: قدیانی
داستانی بسیار جذاب و پر از هیجان !
این کتاب برای گروه سنّی 12 سال به بالاست.