مادرم مجبورم کرد یک ربات با خودم به مدرسه ببرم؛ خجالت آورترین چیزی که ممکن است در تاریخ یک مدرسه اتفاق بیفتد!
باید داستان این ربات دیوانه را برایتان تعریف کنم.
او فکر می‌کند که برادرم است!
برای این که از ماجراهای من سر درآوردید، خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می‌دهم.