در علم فیزیک، تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را لَختی ( مانْد یا اینرسی ) می‌گویند.
هر چه جرم یک جسم بیشتر باشد لَختی‌اش بیشتر است. به قانون اول نیوتون قانون لَختی نیز گفته می‌شود.
آزمایش زیر قانون نیوتون را اثبات می کند. شما هم می‌توانید این آزمایش را انجام دهید.